ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทักษะชีวิตและสังคม (รหัสวิชา 2000-1502)
หมวด : กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือ "ทักษะชีวิตและสังคม รหัส 2000-1502" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน เนื้อตรงตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทักษะชีวิต สังคมของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ทักษะชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นต้น ซึ่งทุกบทเรียนจะมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในการปฏิบัติ รวมทั้งได้นำความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในเนื้อหาการเรียนด้วย เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ