ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)
หมวด : วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม, ดร. ธนบรรณ ตะทวี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : -