ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

โครงงานคณิตศาสตร์
หมวด : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอรายงานการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ครบกระบวนการ จำนวน16 โครงงงาน สำหรับระดับประถม-มัธยม พร้อมขั้นตอนประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย