ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศิลปะทวารวดี :วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย
หมวด : ศิลปะ-สถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์ : วิริยะธุรกิจ
ผู้แต่ง : ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ความเป็นมาของคำว่า ทวารวดี การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอารยธรรมทวารวดี ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมก่อนพุทธศตวรรษที่ 6 หลักฐานทางศิลปกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการรับอารยธรรมจากภายนอกระหว่างพุทธศตวรรษที่ 6-9 พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนทวารวดีระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-11 และข้อเสนอเรื่องอาณาจักรฟูนัน ; ศิลปกรรมที่นำเข้าจากภายนอก ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-11 ; ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในดินแดนไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-11 สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ประติมานวิทยาและภาพเล่าเรื่องทางพุทธศาสนา ภาชนะดินเผา เครื่องใช้สอย และเครื่องประดับ