ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
หมวด : เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชั
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน จัดเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค จะกล่าวถึงภาพรวมของวิชา เศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพตลาด กลไกตลาด ความยืดหยุ่น การประยุกต์อุปสงค์และอุปทาน ต้นทุน รายรับ กำไร และตลาดสินค้าหรือบริการ ส่วนที่ 2 คือ เศรษฐศาสตร์มหภาค จะกล่าวถึงวงจรเศรษฐกิจ บัญชีรายได้ ประชาชาติ การคลังสาธารณะ ระบบการเงิน สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และการเงินระหว่างประเทศ